Regulament Jocul Fazan

La început unul dintre jucători spune în gând alfabetul. (În cazul chatbot-ului FAZAN, jucătorul uman este cel care, de fiecare dată, va alege o literă). Aceasta este litera cu care va începe primul cuvânt.

Chatbot-ul spune primul cuvântul, iar următorul participant trebuie să formeze un altul, care să înceapă cu ultimele două litere ale cuvântului dat înaintea lui.

Nu sunt acceptate substantive proprii sau la forma plural.

Verbele trebuie să fie la modul infinitiv: (a) uda, (a) mânca, (a) juca, (a) admormi, (a) așterne etc (scrise făra (a))

De exemplu, verbele la modul gerunziu nu sunt acceptate: udând, mergând, adormind, jucând, mâncând, etc. deoarece ar fi mult prea ușor de închis. 

Exemplu corect: c – cazac – acţiune – neant

Când un jucător este blocat sau nu mai găseşte un cuvânt, devine F.La fiecare blocaj nou, jucătorul mai primeşte o literă : A-Z-A-N. Când a format cuvântul FAZAN, iese din joc.

Ultimul rămas în joc câştigă.

Regulament Concursul FAZAN

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “FAZAN” (“Campania”) 

Perioada de la data10.10.2020 ora 0 – la data 31.12.2020 ora 24

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul Campaniei promoționale “FAZAN”, (denumită în continuare “Campania” este pagi na de Facebook FAZAN https://www.facebook.com/joacafazan în continuare “Organizator”.

SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 1.  Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare

„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participantii si pentru toate entitățile implicate

în derularea Campaniei.

 1.  Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, în format electronic, accesand website-ul https://technoloid.com/chatbots/fazan/campaign-rules.
 2. Participantii în prezenta Campanie sunt obligați sa respecte termenii și condițiile prezentului Regulament. 
 3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale legislației aplicabile. Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare și orice canale de comunicare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.
 4. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/ sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/ sau înceta/ întrerupe/ prelungi Campania, indiferent de motive, cu condiția înștiințării Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma consolidată, pe pagina https://technoloid.com/chatbots/fazan/campaign-rules.

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

 1. Campania se desfăşoară pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/joacafazan
 2. Campania se desfășoară în perioada 10.10.2020 ora 0 – 31.12.2020 ora 24

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Poate participa la această Campanie orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani pana la data începerii Campaniei (persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani la data de 9.10.2020 se considera ca nu îndeplinesc aceasta conditie de participare la Campanie), indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs administratorii paginii de Facebook FAZAN şi rudele de gradul I ai acestora.
 2. Înscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  1. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus;
  2. Înscrierea se va face, exclusiv, în perioada 10.10.2020 ora 0 – 31.12.2020 ora 24
  3. Participantul trebuie sa trimită un mesaj privat paginii de Facebook FAZAN, acest lucru însemnănd acceptul persoanei de participare.
 2. Nu vor fi luate în considerare înscrierile transmise în următoarele condiții: 
  1. Dacă acestea sunt transmise în afara duratei Campaniei;

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

 1. Castigatorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri.  
 2. în cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga un singur premiu din fiecare categorie pe toata durata Campaniei.
 3. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

 1. Castigatorii vor fi desemnați prin tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat (printr-un instrument de tip random, dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Extragerea și anunțarea premiilor va avea loc în data prevazuta in sectiunea premii din dreptul fiecarui premiu, Rezultatele concursului vor fi afișate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/joacafazan
 2. Intrarea în posesie a premiilor se face prin conversatie pe Messenger sau e-mail, prin posta sau curier dupa caz.
 3. Câștigătorul trebuie să raspundă în 3 ore de la momentul contactării pentru a intra în posesia premiului, în caz contrar, premiul poate fi atribuit, print tragere la sorți, altui jucător.

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand în premiile acordate castigatorilor în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/ 2015, cu modificările și completarile ulterioare, orice alte obligații de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

În acest sens, în baza prevederilor Codului Fiscal (conform căruia plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, câștigătorul premiului va înmâna Reprezentantului Organizatorului o copie a actului de identitate.

Câștigătorul se obligă să furnizeze codul său numeric personal din cartea de identitate și să predea o copie a actului său de identitate, astfel încât organizatorul concursului să poată respecta prevederile Codului Fiscal. În cazul în care un câștigător refuză să predea o copie a actului sau de identitate, nu îi va fi înmânat premiul câștigat, el urmând a fi decăzut din drepturile de a reclama acest premiu.

SECȚIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. 

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. 

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe rețelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din aceasta acţiune.

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

 1. Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la Concurs. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.
 2. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
 3. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
 4. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

ANEXA 1. LISTA DE PREMII

Nr crt

Denumire

Conditii

Data extragere

1

Card cadou EMAG in valoare de 10 RON

Participantul a inceput cel putin o tura din jocul fazan (a apasat buton Joc nou)

20.11.2020 ora 10:00

2

Card cadou EMAG in valoare de 10 RON

Participantul a inceput cel putin o tura din jocul fazan (a apasat buton Joc nou)

27.11.2020 ora 10:00

3

Card cadou EMAG in valoare de 10 RON

Participantul a inceput cel putin o tura din jocul fazan (a apasat buton Joc nou)

04.12.2020 ora 10:00

4

Card cadou EMAG in valoare de 10 RON

Participantul a inceput cel putin o tura din jocul fazan (a apasat buton Joc nou)

11.12.2020 ora 10:00

5

Card cadou EMAG in valoare de 100 RON

Jucatorul a invitat cel putin 10 prieteni sa joace jocul FAZAN (prietenii au apasat buton Joc nou)

18.12.2020 ora 10:00